Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo (legalizacijo) v k.o. Sp. Hočah

28. 8. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 740