Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega prostorskega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo v k.o. Sp. Hoče (parc.št. 1094/1 in 1094/2, obe v k.o. Spodnje Hoče)

18. 5. 2017 Izbrisan U. 795